MENU
Het Fonds voor Soest helpt Soester(berger)s bij het waarmaken van hun lokale projecten.

Projectcriteria en Voorwaarden

Projectcriteria

Beoordelingscriteria waarop aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden

 1. Het initiatief levert een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven of het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeente Soest.
 2. Het initiatief valt binnen één of meerdere van de volgende categorieën: kunst en cultuur, Soester erfgoed, onderwijs, sport en recreatie, natuur en landschap, gezondheidszorg, jeugd- en ouderenzorg.
 3. De aanvrager is een organisatie zonder winstoogmerk, zoals een stichting, vereniging of burgerinitiatief (tenminste 3 personen). Een organisatie met een ANBI-status heeft de voorkeur.
 4. Het bestuur van de aanvraag is onbezoldigd.
 5. Het initiatief is een kwalitatieve verrijking voor inwoners van Soest en/of Soesterberg.
 6. Het initiatief is concreet benoembaar en/of  bevindt zich in de voorbereidende fase.
 7. Het initiatief heeft een positieve maatschappelijke insteek.
 8. Ideeën over het beheer en onderhoud moeten geregeld zijn op het moment van indienen.
 9. Het initiatief wordt uitgevoerd door vrijwilligers en/of sterk betrokken groepen/personen of organisaties.
 10. Het initiatief moet de samenhang, het welzijn en/of de leefomgeving van (delen van of groepen in) Soest en/of Soesterberg bevorderen.
 11. Initiatiefnemers leveren een eigen inbreng (“zelf doe ik…”).
 12. Het initiatief kent meerdere financieringsbronnen, geld of in natura.
 13. Er moet in maximaal tien zinnen een duidelijk, schriftelijk voorstel worden ingediend via de website, waarin staat wat men met het initiatief wil bereiken. Daarnaast moet helder worden aangegeven wat de globale kosten zijn.
 14. Als het project aanschaf van materialen omvat, wordt contractueel vastgelegd dat deze bij stopzetting van het initiatief worden geretourneerd aan het Fonds voor Soest.
 15. Een burgerinitiatief wordt afgerond met een inhoudelijke evaluatie, een overzicht van inkomsten en uitgaven en kopieën van bonnen van de gemaakte kosten.

Twijfelt u of uw aanvraag past binnen de doelstellingen van het Fonds voor Soest of wilt u andere zaken betreffende uw project met het bestuur bespreken, neemt u dan contact op met de secretaris voor het maken van een afspraak. U kunt de secretaris bereiken via e-mailadres: secretaris@fondsvoorsoest.nl

Het Fonds voor Soest geeft in principe géén steun aan:

 1. Instellingen en projecten met een uitgesproken commerciële, politieke of religieuze doelstelling.
 2. Instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatiekosten of overheadkosten.
 3. Instellingen die over voldoende eigen vermogen beschikken om een project zelf te financieren.
 4. Organisaties die in staat zijn zelf hun uitdaging op te pakken.
 5. Projecten die behoren tot de normale werkzaamheden.
 6. Overheden, overheidsinstellingen of structureel geheel of vrijwel geheel door een overheid gesubsidieerde instellingen.
 7. Individuen.

Wij streven naar diversiteit in doelgroepen. Om die reden kunnen (soortgelijke) projecten die eerder werden gehonoreerd in de toekomst toch worden uitgesloten. Aangezien de middelen van het Fonds voor Soest beperkt zijn kunnen projecten die aan de criteria voldoen soms toch niet worden gehonoreerd.

Voorwaarden

Indiening door uw organisatie/initiatief

 1. Uw project/initiatief dient u in via de website www.fondsvoorsoest.nl
 2. U vult alle gevraagde velden zo compleet mogelijk in.
 3. U kunt uw projectplan uploaden.
 4. U moet een kopie van uw paspoort uploaden.

Communicatie door uw organisatie/initiatief

 1. Wij stellen het zeer op prijs dat u in uw communicatie melding maakt dat het Fonds van Soest uw project mede mogelijk maakt.
 2. In overleg met het Fonds voor Soest dient u bij voorkeur een artikel met foto in bij de lokale media met het verzoek deze zowel online als in de 1 krant te plaatsen.
 3. Andere mogelijke communicatie is een bericht op uw website, of via Facebook. Voor Facebook is een tag Fonds voor Soest voldoende. Dit stelt ons in staat om het bericht eenvoudig te delen met onze volgers.
 4. Separaat ontvangt u ons logo dat u in uw communicatie kunt gebruiken.

Communicatie door het Fonds voor Soest

 1. Het Fonds voor Soest meldt de bijdrage aan uw initiatief op haar website www.fondsvoorsoest.nl en communiceert hierover in haar nieuwsbrief.
 2. Tijdens presentaties en bijeenkomsten kan het Fonds voor Soest uw initiatief noemen.
 3. In het jaarverslag over het jaar waarin u de bijdrage ontving besteedt het Fonds voor Soest aandacht aan uw initiatief. Hiervoor vragen wij u geschikte foto’s en tekst ter beschikking te stellen.
 4. Bij het uitblijven van communicatie door uw organisatie (zie voorwaarden 5 tot en met 8) neemt het Fonds voor Soest zelf het initiatief hiertoe. Hierbij hanteren wij een termijn van vier weken na bekendmaking van het toekennen van de bijdrage.

Verantwoording en betaling

 1. Na ontvangst van uw IBAN-nummer en tenaamstelling, ontvangt u binnen 14 dagen de eerste 50% van het toegekende bedrag.
 2. De resterende 50% van het toegekende bedrag ontvangt u na afloop van het project, nadat u een definitief financieel overzicht van de werkelijke uitgaven en inkomsten met kopieën van alle bonnen en facturen , het eindverslag en het beeldmateriaal bij het Fonds voor Soest heeft ingediend. Dit kan via penningmeester@fondsvoorsoest.nl.
 3. Uit begroting, tussentijds en definitief financieel overzicht blijkt dat u er alles aan doet/deed om kosten beheersbaar te houden. Ook blijkt dat door het inzetten van het eigen netwerk, er alles aan wordt gedaan om op een creatieve wijze kosten te voorkomen en te bestrijden.
 4. Als uit het definitief financieel overzicht blijkt dat uw bijdrage van het Fonds voor Soest lager uitvalt, stort u per omgaande het teveel ontvangen bedrag terug op ons IBAN-nummer NL81 RABO 0318 1779 00 t.n.v. Stichting Fonds voor Soest.

Stichting Fonds voor Soest

Veenbesstraat 110
3765 BC Soest

info@fondsvoorsoest.nl
Webdesign by RETO Copyright 2024 Fonds voor Soest